بهینه سازی طراحی بر مبنای نتایج تجربی و با استفاده از روش عناصر محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر