مروری بر آخرین پیشرفتها در تئوریهای مربوط به محاسبه خواص ترمودینامیکی گازها و مایعاتف 2-مقایسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر