بررسی تاثیر شیب کف پله ها در سرریزهای پلکانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر