دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 
کاربرد روش کانترویچ توسعه یافته در حل خمش صفحات رایسنر

صفحه 105-112

محمود شاکری؛ شهریار فریبرز؛ محمد محمدی اقدم