دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 

مقاله پژوهشی

1. کنترل بهینه رباتها قسمت دوم- آلگوریتم بهینه سازی

صفحه 77-87

محسن بهرامی؛ غلامرضا نخعی


3. کاربرد روش کانترویچ توسعه یافته در حل خمش صفحات رایسنر

صفحه 105-112

محمود شاکری؛ شهریار فریبرز؛ محمد محمدی اقدم


5. عوامل موثر در تقویت باربری زمینهای سست به وسیله پارچه گونه ها

صفحه 125-131

سیدمجدالدین میرمحمدحسینی؛ محمد رشیدیان دزفولی