عوامل موثر در تقویت باربری زمینهای سست به وسیله پارچه گونه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 خاک و پی دانشگاه صنعتی امیرکبیر