یادداشتی بر معیارهای اندازه گیری نابرابری تیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی