دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 
8. اثر تاخیر برشی در تیرهای صندوقه ای

صفحه 59-66

محمدمهدی علی نیا؛ محمدقاسم سحاب