تحلیل سینماتیکی مکانیزمهای شناور بدون استفاده از نقطه کمکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

2 مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی