عوامل موثر در تقاضای حمل و نقل هوایی و تهیه مدل ریاضی تقاضای مسافر در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده عمران و معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف