بررسی تغییر حالت مارتنزیتی در اثر تغییر فرم پلاستیک در یک فولاد ضدرنگ آستنیتی با استفاده از XRD و OM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر