کاربرد روش کانترویچ توسعه یافته در حل خمش صفحات رایسنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر