بررسی رفتار حرارتی پرکلرات آمونیوم از طریق روش های آنالیز حرارتی

دوره 23، شماره 1، شهریور 1378، صفحه 45-50

عبدالصمد زرین قلم مقدم؛ علی اکبر هاشمی پوررفسنجانی


تاثیر داراز مدت آب شور بر خاکهای ریز دانه

دوره 29، شماره 1، اسفند 1381، صفحه 48-58

علی کمک پناه


تعیین بودجه خطا و CEP راکت کوتاه برد بالستیک زمین به زمین

دوره 17، شماره 2، اسفند 1374، صفحه 97-101

سیامک اسماعیل زاده خادم؛ رامین قاسمی اصل


کاربرد تکنیک های کنترل کیفیت آماری در صنعت ریسندگی

دوره 07، شماره 2، بهمن 1367، صفحه 100-108

محمدتقی فاطمی قمی؛ محمدرضا مهرگان


مفاهیم و تعاریف در مدل سازیهای اقتصاد مدیریت

دوره 11، شماره 2، آبان 1370، صفحه 113-124

محمدرضا حمیدی زاده


محاسبه سرعت آزاد در سیستم ریسندگی تر و خشک

دوره 05، شماره 2، اسفند 1365، صفحه 113-118

پرویز نورپناه


زعفران رنگینه گیاهی، خوراکی و درمانی

دوره 03، شماره 2، اسفند 1364، صفحه 120-125

محسن حاجی شریفی؛ محمد طباطبائی


کاربرد بستر روان چرخشی به منظور بازیافت انرژی بررسی تجربی

دوره 13، شماره 2، خرداد 1372، صفحه 121-128

مجید صفاراول؛ مسعود احسن


وارد کردن اثر برش در اجزای تیری و صفحه ای نازک

دوره 23، شماره 2، بهمن 1378، صفحه 130-147

محمدرضایی پژند؛ سیدرضا سرافرازی


اثبات وجود پاسخ بازگرد برای سیستم های مرتعش میرای واداشته غیرخطی

دوره 21، شماره 2، شهریور 1377، صفحه 145-149

ابراهیم اسماعیل زاده؛ رضا نخعی


بررسی تجربی ضریب اصطکاک در لوله شیاردار و اثر ذرات در کاهش آن

دوره 15، شماره 2، آذر 1373، صفحه 146-153

بهاره فیروزآبادی؛ منوچهر راد


جبران افت اهمی در خاک بوسیله روش پل DU گالوانوستات

دوره 18، شماره 1، مرداد 1375، صفحه 163-170

چنگیز دهقانیان


محاسبه کامپیوتری انتشار موج آسمانی در باندهای LF و MF

دوره 12، شماره 1، اسفند 1370، صفحه 185-197

محمدرضا دوشابچی زاده؛ عبدالحمید راجی؛ گلعلی مهرپویان


بررسی فیزیک توربولانس مجاور جدار جامد

دوره 14، شماره 1، آبان 1372، صفحه 197-209

مهرزاد طباطبائیان؛ بهاره فیروزآبادی


ارزیابی قابلیت اعتماد شبکه های توزیع با بار متغیر به روش مونت کارلو

دوره 27، شماره 2، خرداد 1381، صفحه 206-214

محمدرضا حقی فام؛ حسین افراخته


بررسی رفتار دینامیکی مدل هفت درجه آزادی یک خودرو

دوره 04، شماره 1، خرداد 1365، صفحه 212-218

ابراهیم اسماعیل زاده؛ علی صالح زاده


کاربرد سیستم کنترل گسترده دیجیتال در پستهای فوق فشار قوی

دوره 08، شماره 2، شهریور 1368، صفحه 217-223

میرهوشنگ خورسند؛ کریم فائز