آنالیز حد پائین پوسته های استوانه ای که در معرض بار شعاعی محلی قرار گرفته اند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه یومیست انگلستان