بررسی رفتار دینامیکی مدل هفت درجه آزادی یک خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

2 آزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر