کاربرد سیستم کنترل گسترده دیجیتال در پستهای فوق فشار قوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر