دوره و شماره: دوره 08، شماره 2 
2. یک بسته نرم افزاری کنترل کیفیت آماری

صفحه 198-206

محمدتقی فاطمی قمی؛ کامران احمدی لاری


4. روش کامپیوتری محاسبه ماتریس جردن

صفحه 213-216

علیرضا کریمی؛ سیدکمال الدین نیکروش


8. اصول طراحی جوش آورها

صفحه 235-242

طاهره کاغذچی؛ فرهاد مظفری