دوره و شماره: دوره 08، شماره 1 
آمالگام در دندانپزشکی

صفحه 147-150

شمس الدین میردامادی؛ سید مهدی طیبی جزایری


محاسبه توابع توزیع چگالی و جمعی زمان تکمیل یک پروژه

صفحه 154-157

محمدتقی فاطمی قمی؛ سعید حاجی ابراهیم زرگر