پیش بینی مصرف یک فرآورده نفتی در یکی از شهرهای ایران با استفاده از مدل فصلی ضرب پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آمار و معاون پژوهشی دانشکده جامع انفورماتیک و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی