تراکم پودرهای فلزی به روش تخلیه الکتریکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر