ارائه مدل ترمودینامیکی جهت پیش بینی تشکیل رسوب آسفالتین در مخازن نفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر