تراکم پودرهای فلزی به روش تخلیه الکتریکی اثر ولتاژ تخلیه در مقاومت جسم خام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر