مدل استوکاستیکی فرآیند زایش خالص(pure-birth) نشست رسوب ذرات آسفالتین در محیط های متخلخل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکد مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر