بررسی تجربی ضریب اصطکاک در لوله شیاردار و اثر ذرات در کاهش آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف