دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 

مقاله پژوهشی

تدوین سیکل حرکتی اتومبیل سواری در تهران

صفحه 115-122

مهدی اخلاقی؛ امیرحسین موسائی نژاد


طراحی پمپهای محوری

صفحه 154-169

ابراهیم شیرانی؛ مهران عامری مهابادی