مطالعه تجربی مخزن کروی با یک انشعاب مایل تحت فشار داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز