دمای دیواره آدیاباتیک در جابجایی آزاد گذرا در محفظه های مربعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان