حل عددی انتگرالهای چندگانه برای تابع توزیع زمان تکمیل پروژه با استفاده از تعمیم فرمول کوادراتور گاوس و مقایسه با روشهای شبیه سازی مستقیم و شرطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل