دوره و شماره: دوره 31، شماره 2 

مقاله پژوهشی

ارائه روشهای تحلیلی و اجزاء محدود برای بررسی عملکرد موتورالقائی دیسکی

صفحه 1-1

مهران میرزائی؛ مجتبی میرسلیم؛ سیداحسان عبداللهی


معماری یکپارچه برای موتورهای جستجوی با دامنه خاص

صفحه 3-3

احمد عبداله زاده بارفروش؛ حمیدرضا مطهری نژاد


مدل سازی و کنترل درایوهای جرثقیل سقفی با هدف حل مشکل فرسایش چرخ و ریل

صفحه 9-9

محمد ابراهیمی؛ حمیدرضا میرزایی؛ مصطفی غیور؛ محمدباقر بیات


مدلسازی خفه کنها در سیستم خروجی موتورهای احتراق داخلی

صفحه 11-11

علی فائزیان؛ محمدرضا مدرس رضوی؛ آنجلو اونوراتی


تحلیل ریسک بروز روانگرایی در بخشی از جنوب غربی تهران

صفحه 26-26

امیر حمیدی؛ سیدمحسن حائری؛ علی شیرازی؛ محمدنوروز علیائی؛ علی بخشی


بررسی عملکرد بتن های پوزولائی استان کرمان

صفحه 28-28

علی اکبر مقصودی؛ علی اکبر رمضانیانپور