دوره و شماره: دوره 31، شماره 2 

مقاله پژوهشی

1. ارائه روشهای تحلیلی و اجزاء محدود برای بررسی عملکرد موتورالقائی دیسکی

صفحه 1-1

مهران میرزائی؛ مجتبی میرسلیم؛ سیداحسان عبداللهی


3. معماری یکپارچه برای موتورهای جستجوی با دامنه خاص

صفحه 3-3

احمد عبداله زاده بارفروش؛ حمیدرضا مطهری نژاد


9. مدل سازی و کنترل درایوهای جرثقیل سقفی با هدف حل مشکل فرسایش چرخ و ریل

صفحه 9-9

محمد ابراهیمی؛ حمیدرضا میرزایی؛ مصطفی غیور؛ محمدباقر بیات


11. مدلسازی خفه کنها در سیستم خروجی موتورهای احتراق داخلی

صفحه 11-11

علی فائزیان؛ محمدرضا مدرس رضوی؛ آنجلو اونوراتی


16. A New Two-Parameter Equation for Viscosity Calculations

صفحه 16-16

H. Modarress؛ M. Mosen-Nia؛ M. Akhavan Mahdavi


26. تحلیل ریسک بروز روانگرایی در بخشی از جنوب غربی تهران

صفحه 26-26

امیر حمیدی؛ سیدمحسن حائری؛ علی شیرازی؛ محمدنوروز علیائی؛ علی بخشی


28. بررسی عملکرد بتن های پوزولائی استان کرمان

صفحه 28-28

علی اکبر مقصودی؛ علی اکبر رمضانیانپور