دوره و شماره: دوره 31، شماره 1 
4. طراحی و مدلسازی کوره های قوس الکتریکی

صفحه 4-4

محمود جورابیان؛ علی سعیدیان؛ مهران نصیرزاده


7. تحلیل حرارتی ورق در فرآیند خکاری شعله ای به روش اجزاء محدود

صفحه 7-7

سیدجلال همتی؛ محمد علی نیازی؛ مهدی معرفت؛ رضا نقدآبادی


مقاله پژوهشی

16. آزمون مدلهای تئوریک با بکارگیری فن مدلسازی آماری SEM (با مطالعه موردی)

صفحه 16-16

محمدعلی شفیعا؛ رضا حسنوی؛ علیرضا علی احمدی


17. گسترش وظیفه کیفیت در محیط فازی

صفحه 17-17

رسول نورالسناء؛ داود جعفری