بررسی آماری ویژگی پروزودیک تاکید در زبان فارسی و تاثیر آن بر فرکانس پایه، طول و انرژی واکه ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان