توسعه روشی جدید برای اندازه گیری کیفیت محصولات نساجی با توجه به نتایج آزمون های کنترل کیفی بر مبنای تابع تاگوچی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان