برنامه بهینه زمانبندی یک ماشین تولید انباشته ای با معیار حداقل سازی تعداد کارهای دارای دیرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان