بررسی تاثیر کشت‌های مخلوط باکتری‌های میانه دوست (مزوفیل) بر فروشویی زیستی (انحلال میکروبی) کانسنگ‌های سولفیدی مس با تنوع کانی شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان