نمایه نویسندگان

آ

 • آفریده، حسین کاربردهای روش آنالیز PIXE در پرتو پزشکی [دوره 13، شماره 1، 1371، صفحه 11-20]

ا

 • احسن، مسعود کاربرد بستر روان چرخشی به منظور بازیافت انرژی بررسی تجربی [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 121-128]
 • احمدیار، داود بررسی تاثیر شیب کف پله ها در سرریزهای پلکانی [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 146-154]

ب

 • بیات، حبیب ا... بررسی تاثیر شیب کف پله ها در سرریزهای پلکانی [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 146-154]
 • بدیعی، خشایار مروری بر آخرین پیشرفتها در تئوریهای مربو به محاسبه خواص ترمودینامیکی گازها و مایعات 1- اصول [دوره 13، شماره 1، 1371، صفحه 79-88]
 • بدیعی، خشایار مروری بر آخرین پیشرفتها در تئوریهای مربوط به محاسبه خواص ترمودینامیکی گازها و مایعاتف 2-مقایسه [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 155-164]

ح

 • حسینی، سید حسین کمپانزاتورهای استاتیکی کنترل شده تریستوری و به کارگیری یک سیستم T.C.R در یک شبکه انتقال انرژی الکتریکی [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 106-114]
 • حقیقت کیش، محمد تاثیر متغیرهای دستگاه و تاب نخ پلی استر بر خواص نخهای حجیم شده در جت هوا [دوره 13، شماره 1، 1371، صفحه 1-10]

خ

 • خدایی، دکتر تثبیت ماسه های ریزدانه به منظور انجام راهسازی [دوره 13، شماره 1، 1371، صفحه 27-34]

ذ

 • ذاکر، غلامرضا کمپانزاتورهای استاتیکی کنترل شده تریستوری و به کارگیری یک سیستم T.C.R در یک شبکه انتقال انرژی الکتریکی [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 106-114]

ر

ز

 • زرین چنگ، جعفر تحلیل روغنکاری الاستوهیدرودینامیکی اجسام کروی به روش اجزائ محدود [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 115-120]

س

 • ساطوریانس، روژه تحلیل روغنکاری الاستوهیدرودینامیکی اجسام کروی به روش اجزائ محدود [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 115-120]
 • سبحانیان، صمد اندازه گیری دما و چگالی الکترون در یک پلاسمای محبوس مغناطیسی با استفاده از پراکندگی تامسونی لیزر [دوره 13، شماره 1، 1371، صفحه 43-53]

ص

 • صبور، محمدرضا دستگاه مطاعه رفتار تک شمعها در آزمایشگاه [دوره 13، شماره 1، 1371، صفحه 35-42]
 • صیدنژاد، سعیدرضا توموگرافی جریان الکتریکی با استفاده از روش FEM [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 99-105]
 • صفاراول، مجید کاربرد بستر روان چرخشی به منظور بازیافت انرژی بررسی تجربی [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 121-128]

ع

 • عبادی، محمدتقی دستگاه مطاعه رفتار تک شمعها در آزمایشگاه [دوره 13، شماره 1، 1371، صفحه 35-42]

ف

 • فاطمی قمی، محمد تقی کاربرد آنالیز عددی جهت محاسبه توابع چگالی احتمال و توزیع جمعی زمان تکمیل یک شبکه و مقایسه آن با روشهای پرت کلاسیک و شبیه سازی مونت کارلو [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 129-145]
 • فقیه حبیبی، محمد کاربردهای روش آنالیز PIXE در پرتو پزشکی [دوره 13، شماره 1، 1371، صفحه 11-20]
 • فهیمی، حمید توموگرافی جریان الکتریکی با استفاده از روش FEM [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 99-105]

م

 • محدث مجتهدی، محمدرضا تاثیر متغیرهای دستگاه و تاب نخ پلی استر بر خواص نخهای حجیم شده در جت هوا [دوره 13، شماره 1، 1371، صفحه 1-10]
 • مدرس، حمید مروری بر آخرین پیشرفتها در تئوریهای مربو به محاسبه خواص ترمودینامیکی گازها و مایعات 1- اصول [دوره 13، شماره 1، 1371، صفحه 79-88]
 • مدرس، حمید مروری بر آخرین پیشرفتها در تئوریهای مربوط به محاسبه خواص ترمودینامیکی گازها و مایعاتف 2-مقایسه [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 155-164]
 • میرسلیم، سید مصطفی بهینه سازی طراحی بر مبنای نتایج تجربی و با استفاده از روش عناصر محدود [دوره 13، شماره 1، 1371، صفحه 54-78]
 • میرمحمد حسینی، مجدالدین دستگاه مطاعه رفتار تک شمعها در آزمایشگاه [دوره 13، شماره 1، 1371، صفحه 35-42]

ه

 • هاشمین، سید سعید کاربرد آنالیز عددی جهت محاسبه توابع چگالی احتمال و توزیع جمعی زمان تکمیل یک شبکه و مقایسه آن با روشهای پرت کلاسیک و شبیه سازی مونت کارلو [دوره 13، شماره 2، 1372، صفحه 129-145]