نمایه نویسندگان

آ

 • آذرمنش، محمدتقی طرح و ساخت صافی میانگذر به فرکانس 1/12 ژیگاهرتز با استفاده از خطوط میکرواستریپ بهم تزویج شده [دوره 08، شماره 1، 1368، صفحه 165-173]

ا

ب

 • بهرامی، محسن مقایسه رفتار استاتیکی و دینامیکی پیکربندی های مختلف ربات های الاستیک [دوره 08، شماره 1، 1368، صفحه 141-146]

ت

 • توفیق، منصور مقایسه رفتار استاتیکی و دینامیکی پیکربندی های مختلف ربات های الاستیک [دوره 08، شماره 1، 1368، صفحه 141-146]

ح

خ

 • خورسند، میرهوشنگ کاربرد سیستم کنترل گسترده دیجیتال در پستهای فوق فشار قوی [دوره 08، شماره 2، 1368، صفحه 217-223]

د

 • دبیر، بهرام ارائه مدل ترمودینامیکی جهت پیش بینی تشکیل رسوب آسفالتین در مخازن نفتی [دوره 08، شماره 1، 1368، صفحه 158-164]
 • دبیر، بهرام مدل استوکاستیکی فرآیند زایش خالص(pure-birth) نشست رسوب ذرات آسفالتین در محیط های متخلخل [دوره 08، شماره 2، 1368، صفحه 224-231]

ش

 • شاکری، محمود تراکم پودرهای فلزی به روش تخلیه الکتریکی [دوره 08، شماره 1، 1368، صفحه 129-134]
 • شاکری، محمود تراکم پودرهای فلزی به روش تخلیه الکتریکی اثر ولتاژ تخلیه در مقاومت جسم خام [دوره 08، شماره 2، 1368، صفحه 195-197]

ط

ظ

 • ظهور، حسن تعیین تابع تبدیل متعادل کننده ژیروسکپی در حالت سه محوره و حل آن برای حالت دو محوره [دوره 08، شماره 1، 1368، صفحه 135-140]

ف

 • فاطمی قمی، محمدتقی محاسبه توابع توزیع چگالی و جمعی زمان تکمیل یک پروژه [دوره 08، شماره 1، 1368، صفحه 154-157]
 • فاطمی قمی، محمدتقی یک بسته نرم افزاری کنترل کیفیت آماری [دوره 08، شماره 2، 1368، صفحه 198-206]
 • فائز، کریم کاربرد سیستم کنترل گسترده دیجیتال در پستهای فوق فشار قوی [دوره 08، شماره 2، 1368، صفحه 217-223]
 • فقیه، نظام الدین بهینه تواتر بازرسی های نگهداری برای درجه معین قابلیت اطمینان [دوره 08، شماره 1، 1368، صفحه 151-153]

ک

گ

 • گلکار نارنجی، محمدرضا مدل استوکاستیکی فرآیند زایش خالص(pure-birth) نشست رسوب ذرات آسفالتین در محیط های متخلخل [دوره 08، شماره 2، 1368، صفحه 224-231]

م

 • مدرس، حمید ارائه مدل ترمودینامیکی جهت پیش بینی تشکیل رسوب آسفالتین در مخازن نفتی [دوره 08، شماره 1، 1368، صفحه 158-164]
 • مدنی، حسن محاسبه شبکه های تهویه معادن به وسیله کامپیوتر [دوره 08، شماره 2، 1368، صفحه 207-212]
 • میردامادی، شمس الدین آمالگام در دندانپزشکی [دوره 08، شماره 1، 1368، صفحه 147-150]
 • مشکانی، محمدرضا پیش بینی مصرف یک فرآورده نفتی در یکی از شهرهای ایران با استفاده از مدل فصلی ضرب پذیر [دوره 08، شماره 1، 1368، صفحه 174-182]
 • مظفری، فرهاد اصول طراحی جوش آورها [دوره 08، شماره 2، 1368، صفحه 235-242]
 • ملائی، بیژن تراکم پودرهای فلزی به روش تخلیه الکتریکی اثر ولتاژ تخلیه در مقاومت جسم خام [دوره 08، شماره 2، 1368، صفحه 195-197]
 • موسوی نسب، کریم تعیین تابع تبدیل متعادل کننده ژیروسکپی در حالت سه محوره و حل آن برای حالت دو محوره [دوره 08، شماره 1، 1368، صفحه 135-140]

ن

 • نعمتی، مهدی ارائه مدل ترمودینامیکی جهت پیش بینی تشکیل رسوب آسفالتین در مخازن نفتی [دوره 08، شماره 1، 1368، صفحه 158-164]
 • نیک آذر، منوچهر مدل استوکاستیکی فرآیند زایش خالص(pure-birth) نشست رسوب ذرات آسفالتین در محیط های متخلخل [دوره 08، شماره 2، 1368، صفحه 224-231]
 • نیکروش، سیدکمال الدین روش کامپیوتری محاسبه ماتریس جردن [دوره 08، شماره 2، 1368، صفحه 213-216]

و