دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 
تاثیر برخی از عوامل برکشش نخ پود در ماشین بافندگیجت هوای تک نازل

صفحه 120-129

هوشنگ نصرتی؛ علی اصغر اصغریان جدی؛ منصور کبگانیان


یک مدل مخلوط ساده برای سیالات با پیوند هیدروژنی براساس نظریه شیمیایی

صفحه 188-197

سید فواد آقامیری؛ حمید مدرس؛ حسن طوبی؛ غلامعلی منصوری


ناهمسانگردی و قطبیدگی مدهای طولی لیزر هلیوم-نئون

صفحه 207-215

سید زهرا شورشینی؛ حمیدرضا شیروانی مهدوی