مدل ترمودینامیکی برای محاسبه حلالیت 2-فنول، اکریدین، 1،4-نفتوکویینون و اسید بنزوئیک در اتان و اسیدبنزوئیک در فلوروفرم در شرایط فوق بحرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان