تحلیل جریان فلز در نورد گرم صفحه و ورق با بکارگیری عملگر ماتریسی در ساخت میدان پلاستیک خطوط لغزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان