تحلیل و بررسی رفتار مخازن بتنی هوایی آب تحت تاثیر نیروی زلزله

دوره 19، شماره 2، خرداد 1376، صفحه 109-122

حمزه شکیب؛ مازیار حسینی


الگوریتم تعویض های جفتی در برنامه ریزی ماشین های موازی

دوره 21، شماره 2، شهریور 1377، صفحه 122-129

سیدمحمد تقی فاطمی قمی؛ فریبرز جولای قزوینی


تراکم پودرهای فلزی با روش دینامیکی

دوره 10، شماره 1، آبان 1369، صفحه 127-131

محمدعلی صادقی؛ محمود شاکری؛ حمیدرضا داغیانی


شبیه سازی عددی فرآیند خشک کردن ذرات در بستر شناور با استفاده از الگوی دو سیالی و کاربرد آن بر روی بستر فشرده

دوره 25، شماره 2، خرداد 1380، صفحه 137-148

حسن بصیرت تبریزی؛ محمدرضا عصاری؛ مجید صفار اول؛ بهرام دبیر


مدل عددی تعیین روش استخراج معادن زیرزمینی

دوره 18، شماره 1، مرداد 1375، صفحه 139-145

رحمت اله استوار


تلفات چاه و محاسبه پارامترهای هیدرولیکی لایه آبدار

دوره 06، شماره 1، مرداد 1366، صفحه 169-176

ابوالفضل شمسائی


روش های ایجاد هماهنگی در عمل متقابل رله های جریان زیاد و دیستانس

دوره 12، شماره 1، اسفند 1370، صفحه 169-174

حسین عسگریان ابیانه؛ علیمحمد رنجبر؛ محمداسماعیل همدانی گلشن


بررسی تجربی اثر شستشوی چوب راش با محلول اسید در فرآیند آتش کافت سریع

دوره 14، شماره 1، آبان 1372، صفحه 182-191

منوچهر نیک آذر؛ مرتضی سهرابی؛ محمدرضا حاجعلی گل؛ بهرام دبیر


تعیین خردشدگی سنگ در اثر انفجاربا استفاده از روش عکسبرداری

دوره 27، شماره 2، خرداد 1381، صفحه 187-194

محمدمهدی دهقان بنادکی؛ عباس مجدی؛ داراب رئیسی گهروئی


ارتفاع فشار در لایه های آزاد و سبک

دوره 04، شماره 1، خرداد 1365، صفحه 193-201

ابوالفضل شمسائی


بررسی کنترل پذیری و رویت پذیری مدل WAM

دوره 22، شماره 1، بهمن 1377، صفحه 203-210

مسعود شفیعی؛ پاکنوش کریم آقایی


مطالعه تجربی پیرولیز سریع تایرهای مستعمل

دوره 16، شماره 1، اسفند 1373، صفحه 204-210

منوچهر نیک آذر؛ محمدرضا حاجعلی گل؛ مرتضی سهرابی؛ بهرام دبیر


وزن کمینه صفحه های خمشی با تغییر مرزها و مشتقات صریح جزء مرتبه بالا

دوره 18، شماره 2، آذر 1375، صفحه 218-239

محمدرضایی پژند؛ محمدرضا سالاری


طراحی کنترل پس خور / پیش خورد ما براساس تخمین زننده حالت- کالریمتری در راکتورهای ناپیوسته

دوره 20، شماره 1، آبان 1376، صفحه 231-240

منوچهر نیک آذر؛ محمود پروازی نیا؛ فرزین هرمزی


تحلیل مدارهای الکتریکی با استفاده از روش دیاگرام

دوره 04، شماره 2، شهریور 1365، صفحه 261-264

سید کمال الدین نیکروش


در راستای کنگره ملی نگهداری مواد غذائی

دوره 06، شماره 2، بهمن 1366، صفحه 265-269

مهین آذر


ارائه روش TD-VQSS برای سنتز گفتار سیستم های TTS

دوره 24، شماره 1، مرداد 1379، صفحه 266-271

ابوالقاسم صیادیان


اثرضریب اصطکاک بر تعریض منفی در نورد سرد ورقهای آلومینیمی

دوره 14، شماره 2، بهمن 1372، صفحه 295-303

جمشید آقازاده؛ کامران دهقانی