بررسی و مطالعه مشخصات مکانیکی یک مصالح جدید بتن سبک آهکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر