دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 

مقاله پژوهشی

1. تحقیق، توسعه و دانشگاه

صفحه 221-225

سیدمحمد معطر حسینی


6. پردازش اطلاعات در رادار

صفحه 261-269

محمدرضا عارف؛ علی فکوریکتا