دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 

مقاله پژوهشی

تحقیق، توسعه و دانشگاه

صفحه 221-225

سیدمحمد معطر حسینی


پردازش اطلاعات در رادار

صفحه 261-269

محمدرضا عارف؛ علی فکوریکتا