دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 
2. روش های ایجاد هماهنگی در عمل متقابل رله های جریان زیاد و دیستانس

صفحه 169-174

حسین عسگریان ابیانه؛ علیمحمد رنجبر؛ محمداسماعیل همدانی گلشن


4. محاسبه کامپیوتری انتشار موج آسمانی در باندهای LF و MF

صفحه 185-197

محمدرضا دوشابچی زاده؛ عبدالحمید راجی؛ گلعلی مهرپویان