کاربرد کامپیوتر در طراحی برنامه نمونه گیری رد یا قبول برای محصولات انباشته ای و مشخصه وصفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر