مطالعه اثر راهکارهای ورودی سرسیلندر برروی شکل جریان هوا در سیلندر موتورهای دیزل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر