شبیه سازی عددی پروسه های انتقال در قلب راکتورهای هسته ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان