تراکم پودرهای فلزی به کمک تخلیه سریع الکتریکی توجیه پدیده تراکم به وسیله تشکیل سیم های نازک در مسیرهای طولی و عرضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر