دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 

مقاله پژوهشی

حل عددی لایه مرزی هیدرودینامیکی و حرارتی

صفحه 203-209

مجید ملکی؛ امیرحسین شیروی


فشرده سازی اطلاعات تصویری

صفحه 237-247

سیاوش خرسندی؛ کریم فائز