بهبود پایداری عددی تخمین حالت سیستم های قدرت با حفظ ساختار معادلات نرمال سیستم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده فنی دانشکاه تهران