کاربرد آمار کلاسیک و آمار بیری در روش ارزیابی و بازبینی پروژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکد مهندسی صنایع و مرکز برنامه ریزی سیستم ها دانشگاه صنعتی اصفهان