تلفات چاه و محاسبه پارامترهای هیدرولیکی لایه آبدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر